Kansengelijkheid vergroten door de samenwerking tussen ouders/verzorgers, docent en andere medewerkers van de school en kinderen te verbeteren.

Hierbij gaat het niet om ouderparticipatie waarbij het doel is om de ouders te betrekken bij de school. Veelal zie je hierbij ouders die zich op een of andere wijze vrijwillig inzetten voor de school.

Nee, ik bedoel hiermee dat er door ouders/verzorgers, de school, docent, andere medewerkers en HET KIND samen bewust wordt gewerkt aan het zo optimaal mogelijk maken van de omstandigheden waarin het kind zich bevindt.

Deze omstandigheden zijn optimaal wanneer het kind rustig en geconcentreerd, zowel thuis als op school, bezig is met zichzelf te ontwikkelen. Dit kan zijn met vakken zoals lezen of rekenen maar ook met bouwen of zorgdragen voor zichzelf, zijn spullen en anderen.

Alles wat een kind nodig heeft om later
een zelfstandige volwassenen te kunnen zijn.

Mooi doel he!

In de praktijk zijn er vele factoren die invloed hebben op het resultaat hiervan. Dit maakt het realiseren van dit doel een uitdaging.

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school.
Zij ontwikkelen zich overal.

Hierbij staat het gezamenlijke doel dat zowel ouders/verzorgers van een kind als ook de school en het kind zelf hebben. Dit gezamenlijke doel houdt in dat zij allen het kind zoveel mogelijk ruimte en kansen willen geven om uit te kunnen groeien naar een zelfstandige volwassene.

Iemand die zich zelfstandig in de maatschappij kan bewegen en voor zichzelf kan zorgen.

Hiervoor is een goede samenwerking tussen verzorgers, docenten, andere medewerkers van de school, de school en HET KIND van essentieel belang.

Hoe doe je dit?

Door dit onderwerp op de agenda te zetten en met ouders/verzorgers te praten en kinderen te vragen naar ideeën wat zij hierin graag verbeterd zien?  Bewust hiermee om te gaan en hiervoor een kader te maken binnen de school.

Ik weet dat er binnen het onderwijs altijd spanning is tussen wat er allemaal moet gebeuren en de tijd waarin dit moet gerealiseerd worden! Gelukkig zijn de betrokken partijen hier langere tijd aan elkaar verbonden. Dit maakt dat tijd flexibel is. Contact tussen ouders/verzorgers, medewerkers van de school en het kind kan op elk moment.

Een goede relatie tussen de betrokken partijen is iets waar continu aan bijgedragen wordt door alle partijen. ‘Goed’ betekent hier niet constant contact. ‘Goed’ betekent hier dat iedere betrokken partij het gezamenlijke doel onderschrijft en hiernaar handelt. Dit handelen kan ook autonoom gebeuren, zolang de betrokken partijen maar op de hoogte zijn van de acties die ondernomen worden en naar gelang kunnen aanhaken of even pauze nemen.

Het is tactisch om hier bewust bij stil te staan en een plan de campagne te maken waarbij er vaste terugkerende momenten zijn van contact tussen school, de ouders/verzorgers en het kind.

Dit hoeft niet altijd fysiek maar kan:

  • Een activiteit zijn met kinderen waarbij enige input van de thuisomgeving wordt gevraagd.
  • Een onderdeel tijdens de 10 minuten gesprekjes.
  • Een bewustwordingsflyer die de ouders/verzorgers krijgen bij aanmelding van het kind
  • Een gesprek tussen docent of vast persoon binnen de school, de ouders/verzorgers en het kind.

Dit laatste punt is ‘een gesprek’ in het bijzijn van het kind en waarin bewustwording centraal staat van het gezamenlijke doel van alle partijen. Een gesprek waarin alle partijen ruimte krijgen om te zien wat mogelijk is of kan worden in de tijd dat het kind op de school zit.

Het gaat hier om de toekomst van het kind.

Ik merk dat tegenwoordig vaak het kind centraal staat maar op welke wijze? Er moet, in mijn ogen, wel een balans zijn tussen verantwoordelijkheden en rollen hierin. Ieder kind, iedere verzorger van het kind en docent of begeleider vanuit de school is anders.

Wij volwassenen zijn ondersteuners van kinderen die werken aan hun toekomst.

Wat een optimale ondersteuning van het kind is verschilt per thuissituatie en wat iedere betrokken partij hierin mogelijk ziet.

Ik pleit ervoor om binnen de school medewerkers te hebben die zich met het creëren van de optimale ondersteunende omgeving van een kind bewust bezig gaan houden. Nu is het ook vaak een IB-er die hiermee bezig is maar is er meer mogelijk?

Door iemand hier bewuster mee bezig te laten zijn is het makkelijker om gerichtere acties te plannen en ervoor te zorgen dat de uitstaande acties ook plaatsvinden, opgevolgd worden en er continuering plaatsvindt.

Wat hier ook belangrijk is, is de coachende werkhouding van de medewerkers van de school die hierbij betrokken is.

Wil jij op jouw school ook hier werk van maken?

Neem dan contact op met Jeanine Hamaker.

In een gesprek kunnen wij zien hoe binnen jouw school bewustere verbinding kan groeien tussen medewerkers van de school, ouders/verzorgers en het kind zodat de omstandigheden waarin het kind zich ontwikkeld nog beter worden.

Is deze blog niet voor jou?
Deel deze blog met je netwerk.

Je weet maar nooit, misschien draag jij ook zo bij aan het verbeteren van de verbinding en zo aan kansengelijkheid voor kinderen.

Nieuwste berichten